0971749569, 0914689444 taksak.ts@gmail.com

ภัยแล้ง คืออะไร

ภัยแล้ง คือ ความแห้งแล้งอันเกิดจากภัยทางดินฟ้าและอากาศ โดยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือฝนตกน้อยกว่าปกติทำให้ผืนแผ่นดินเกิดความแห้งแล้ง ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทำให้ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าภัยแล้งส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ประเทศไทยของเรามักจะประสบกับปัญหาภัยแล้งในทุกๆ ปี ส่วนใหญ่ภัยแล้งจะเกิดขึ้นในพื้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของประเทศไทย อย่างไรก็ตามความแห้งแล้งจะรุนแรงมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ ขนาดของพื้นที่ที่แห้งแล้ง และระยะเวลาที่แห้งแล้ง

ภัยแล้ง เกิดจากอะไร

1.ภัยแล้งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

ภัยแล้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล ภัยทางธรรมชาติ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วง แผ่นดินไหวหรือวาตะภัย (พายุ) ฯลฯ

2.ภัยแล้งเกิดจากฝีมือของมนุษย์

ส่วนภัยแล้งที่เกิดจากฝีมือของคนเรา เช่น ภาวะโลกร้อน การตัดไม้ทำลายป่า กระทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ ผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก ฯลฯ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 5 สาเหตุที่น้ำประปาไหลไม่แรง เกิดจากอะไรบ้าง พร้อมแนะนำวิธีเพิ่มดันให้น้ำแรงขึ้น

ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง

ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง

  • ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้ขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค  
  • พื้นที่ที่เกิดภาวะแห้งแล้งส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองตามมา
  • ภัยแล้งส่งผลกระทบทำให้เกิดการกัดเซาะ หรือการกัดกร่อนของภูมิทัศน์ จนอาจทำให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน
  • ภัยแล้งทำให้เกิดการไหลของน้ำในเขื่อนใหญ่น้อยลง ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าลดน้อยลงไปด้วย
  • ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อสัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ภัยแล้งทำลายระบบนิเวศน์ด้านที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ  
  • ผลผลิตทางการเกษตรน้อยลงหรือได้รับความเสียหาย ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดน้อยลงตามไปด้วย
  • การขาดแคลนน้ำนำมาสู่ภาวะขาดแคลนสารอาหาร เพิ่มโอกาสเกิดโรคระบาดได้มากขึ้น  
  • ภัยแล้งส่งผลกระทบในภาคอุตสาหกรรม ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ ขาดแคลนน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต

สามารถป้องกันภัยแล้งในระดับชุมชนได้อย่างไรบ้าง

1.ขอให้มีการทำฝนเทียมเพื่อลดปัญหาภัยแล้ง

การขอฝนเทียมสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระดับชุมชนได้ ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ส่วนใหญ่การขอฝนเทียมนิยมใช้ในฤดูฝนก็ต่อเมื่อฝนเกิดการทิ้งช่วงจนทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบในภาคการเกษตรทำให้ผลผลิตน้อยหรือได้รับความเสียหาย

2.เจาะน้ำบาบาลใต้ดินมาใช้ทดแทน

ขุดเจาะน้ำบาดาลนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ต้องมีการสำรวจพื้นที่ในการขุดเจาะ น้ำบาดาล คือ น้ำที่กักเก็บอยู่ใต้ดินตามรอยแตกหรือรอยแยกของชั้นหิน กรวด และเม็ดทราย การนำน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ นอกจากจะใช้ในการอุปโภคบริโภคสำหรับภาคครัวเรือนแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม : 7 วิธีรับมือภัยแล้ง ที่ทำตามได้จริง เตรียมตัวรับมือให้ดี งานนี้แอบน่ากลัว

3.เตรียมขุดบ่อน้ำสำรองไว้ใช้

วางแผนขุดสระ ขุดบ่อ หรือสร้างอ่างเก็บน้ำสำหรับกักเก็บน้ำใกล้กับแหล่งชุมชน โดยกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง สำหรับพื้นที่ส่วนตัวควรหาโอ่งน้ำหรือภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ โดยเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

4.ติดตั้งถังแชมเปญเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้

ถังแชมเปญ คือ ถังที่ใช้สำหรับกักเก็บน้ำชนิดหนึ่ง หรือถังสำรองน้ำไว้ใช้สามารถบรรจุน้ำได้ในปริมาณมาก โดยตัวถังมีลักษณะคล้ายกับขวดแชมเปญ หรือเหมือนกับดอกเห็ด ซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าตัด มีความสูงตั้งแต่ 10-40 เมตร ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำสำหรับจ่ายน้ำได้ดี และสามารถจ่ายน้ำได้ในระยะไกล โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก

ถังแชมเปญ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กักเก็บน้ำในปริมาณมากและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้เยอะเลยทีเดียว ข้อดีที่น่าสนใจของถังแชมเปญ คือ ไม่ใช้มอเตอร์ในการเพิ่มแรงดันน้ำ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าหรือประหยัดเงินค่าไฟ ถังแชมเปญสามารถจ่ายน้ำได้ในระยะไกล และเก็บน้ำไว้ได้ในปริมาณมาก

อ่านเพิ่มเติม : ติดตั้งถังแชมเปญ ที่ไหนดี คุณภาพเหล็กมาตรฐานสูง ส่งตรงจากโรงงานผลิตโดยตรง

ภัยแล้ง คือ สิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอและเกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งเกิดจากภัยทางธรรมชาติ และเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ แต่ในประเทศไทยของเรา ภัยแล้ง มักเกิดขึ้นบ่อยสุด คือ เกิดจากการที่ฝนทิ้งช่วง และฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ความแห้งแล้งนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำลดน้อยลง ซึ่งกระทบไปในวงกว้างทั้งภาคครัวเรือน ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตามการป้องกันภัยแล้งในระดับชุมชน วิธีที่ดีที่สุดคือการวางแผนให้รอบครอบ อย่างการขุดข่อน้ำ ขุดสระน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ เพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้การเลือกถังเก็บน้ำสูงที่จะช่วยให้จ่ายน้ำได้ระยะไกล ก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน

ซึ่งถ้าท่านกำลังมองหาถังเก็บน้ำสูงอย่างถังแชมเปญ ถังประปา ถังลูกกอล์ฟ-ลูกบอล ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากทีมงาน Taksak ได้เลยนะคะ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตถังเก็บน้ำโดยตรงค่ะ

คลิกปรึกษาวิศวกรฟรี !

ทักศักดิ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งถังแชมเปญ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


คลิกปรึกษาฟรี ! ก่อนติดตั้งถังแชมเปญ คำนวณโดยวิศวกร ผ่านทาง Line หรือโทร 097-174-9569 คุณรุ่งรัตน์, 091-468-9444 คุณเค้ก หรือคลิกดูผลงานติดตั้งผ่าน Facebook Page

LINE-LOGO