091-747-1444 taksak.ts@gmail.com
ถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ

ถังแชมเปญ

-TAKSAK KARNCHANK-

"ขอบพระคุณลูกค้าจากหน่วยงานภาครัฐ ราชการ และเอกชนที่ให้ความไว้วางใจ ให้เราดูแลเรื่องการติดตั้งถังแชมเปญสำหรับเก็บน้ำ"

Slider

ถังแชมเปญ : องค์กรขนาดใหญ่

ถังแชมเปญ :

องค์กรขนาดใหญ่

ถังแชมเปญ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CP

ถังแชมเปญ นิคมอุตสาหกรรม TFD

ถังแชมเปญ : หน่วยงานรัฐ

ถังแชมเปญ :

หน่วยงานรัฐ

ถังแชมเปญ มหาวิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ถังแชมเปญ : ธุรกิจเอกชน

ถังแชมเปญ :

ธุรกิจเอกชน

ถังแชมเปญ โรงแรมไวท์เฮ้าส์

ถังแชมเปญ กลุ่มบริษัท ไทย ซัมมิท

ถังแชมเปญ บริษัท ปิยพรฟาร์ม – 9999 จำกัด

ถังแชมเปญ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด

ถังแชมเปญ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 

ถังแชมเปญ บริษัท เอ.เอฟ.อัลลายแอนซ์ จำกัด

ถังแชมเปญ  บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด